Кой можешв да кандидатства?

 За кого беше предложението на КЛЕЕВЕИ?

Можехте да кандидатствате, ако сте частно предприятие, едноличен търговец, търговско дружество или друго частно юридическо лице, учредено съгласно действащото законодателство на Република България и осъществяващо дейността си на територията на Р България. Фирмата ви не трябва да бъде с мажоритарно държавна собственост или под контрола на държавата, или друго политически, държавни или административени органи или техни свързани подразделения.

 

Какви видове дейност са недопустими за финансиране?

Не подлежат на финансиране по КЛЕЕВЕИ дейности, включващи производството, продажбата, разпространението (или подобна дейност) на тютюневи изделия, силни алкохолни напитки, хазарт, оръжие, както и дейностите изброени като недопустими в списъка на ЕБВР.

Даден проект може да получи само една субсидия по програми на Европейския съюз. Затова вие трябва да подадете писмена декларация, в която потвърждавате, че не сте получили безвъзмездна помощ по други програми на Европейския съюз за същия проект. Единствено след като подадете такава декларация, може да получите консултантска помощ и да започнете преговори с банка-партньор за получаването на кредит.
За да отговаряте на изискванията за финансиране по КЛЕЕВЕИ, бизнесът ви трябва да е съобразен съсзаконодателството за околната среда, за здравословните и и безопасни условия на труд на Република България и Европейския съюз