Какви проекти са допустими?

Може да получите безплатна консултантска помощ, кредит и субсидия по КЛЕЕВЕИ, ако сте частно българско предприятие и отговаряте на следните условия:

 

Общи изисквания за допустимост

 

Допустими са инвестиции, както от страна на енергопотреблението, така и от страна на производството на енергия, които допринасят за подобряването на енергийната ефективност и/или създават условия за устойчиво енергийно развитие на индустрията. Кредитът може да бъде използван за финансиране на индивидуален проект или да бъде част от по-голяма инвестиция.

Консултантите ще ви помогнат с оценката на проекта ви, като изчислимминималните енергийни спестявания и вътрешната норма на възвращаемост, изискванията за които са:

 

 • За проекти за енергийна ефективност изчисляваме енергоспестяването, изразено като Индикатор на индустриалния сектор (ISI). Този индикатор трябва да бъде по-голям или равен на националния критерий на България за такъв вид проекти. При липса на национален критерий, ИИС трябва да бъде не по-малко от 0.20.
 • За проекти за енергийна ефективност или възобновяема енергия, вътрешната норма на възвращаемост трябва да бъде поне 10%, с изключение на случаите, в които е съгласувано друго с ЕБВР или банката-партньор

 

Ние проверяваме допустимостта на проекта на първия етап от запитването ви.

 

Примери на допустими проекти за:

Енергийна ефективност в индустрията

 • Модернизация и/или подмяна на стари котли
 • Реконструкция на енергийна инфраструктура
 • Смяна на гориво (от въглища/нефт на газ)
 • Оползотворяване на отпадъчна пара
 • Oбновяване/подмяна на оборудването
 • Оптимизация на процеси, автоматизация и управление на процеси и съоръжения (подобряване на системи за контрол и автоматизация)
 • Комбинирано производство на топло и електро енергия
   

Възобновяеми енергийни източници

 • Вятърни централи (виж повече за изискванията)
 • Мини ВЕЦ (виж повече за изискванията)
 • Биомаса
 • Геотермална енергия
 • Соларна енергия/слънчева енергия за отопление
 • Биогаз

Кредитът не може да бъде използван за:

 • Инвестиции в нови сгради, които вече са обект на съществуващите в страната стандарти за енергийна ефективност след влизане в сила на Закона за енергийна ефективност след 2005 г.;
 • Инвестиции в недвижими имоти с единствена цел реализиране на краткосрочна или средносрочна печалба при продажба;
 • Финансиране на закупуване на земя;
 • Рефинансиране на съществуващи кредити.

Проекти, попадащи в Натура 2000 може да са недопустими за финансиране по КЛЕЕВЕИ.

Всички инвестиции трябва да са съвместими с политиката на ЕБВР за околната среда. (изтегли Environmental Exclusion and Referral list – само на английски)

 

Вижте примери на реализирани проекти.