Екологична оценка на малки ВЕЦ-проекти

Малките ВЕЦ проекти, кандидатстващи за финансиране в рамките на КЛЕЕВЕИ, подлежат на екологична оценка. Процесът включва следните пет етапа:

Етап 1: Документи

Трябва да ни изпратите следните документи, описани в "Критерии за квалифицируемост на проекти за малки ВЕЦ

  • Писмо за освобождаване от отговорност (Waiver Letter)
  • Попълнено заявление за кандидатстване на английски език и
  • Придружаващи документи/допълнителна информация (например Доклад за оценка на въздействие върху околната среда- ДОВОС).

Етап 2: Преглеждане на проекта от експерта по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Нашият експерт ОВОС ще прегледа документите, свързани с проекта. Възможни са два варианта:

  1.  Проектът има писмено разрешително, основано на ОВОС, одобрено от българските власти, в който случай не е необходимо посещение на мястото на проекта
    или
  2. Проектът е получил писмено разрешително при условия, налагащи нуждата от ОВОС, когато мястото на проекта трябва да бъде инспектирано от експерта по ОВОС.

След разглеждането, експертът по ОВОС заявява, че проектът е допустим , като отбелязва неуточнените въпроси във връзка с допустимостта на проекта. Становището на експерта, заедно с допълнителните документи, се изпращат на ЕБВР.

Етап 3: Оценка за въздействието на проекта върху околната среда от страна на ЕБВР
Отделът за екология на ЕБВР разглежда документите по проекта и потвърждава или не мнението на експерта по ОВОС в срок от пет работни дни. Ако проектът не е одобрен, тогава се посочват причините за това решение.

Етап 4: Одобрение на проекта във връзка с въздействието му върху околната среда. Ние ще уведомим вас и финансиращата ви банка за решението. Всички одобрени проекти следват установения процес на кандидатстване по КЛЕЕВЕИ.

Етап 5: Отказ на проекта по екологични съображения.
В случай на неодобрение на проекта, вие ще бъдете уведомени писмено и ще бъдете насочени към Процесът на обжалване.