За КЛЕЕВЕИ

155 милиона евро за енергийна ефективност и ВЕИ до средата на 2011 година

В България има значителен потенциал за подобряване на енергийната ефективност. Българското правителство е предприело основни мерки за борба с неразумното потребление на енергия. Въпреки това енергийната консумация за единица БВП остава доста над средното ниво за останалите държави в ЕС. От своя страна инвестициите в проекти за енергийна ефективност често са малки по размер и срещат редица затруднения, породени от несъвършенствата на пазара.

КЛЕЕВЕИ е създадена с цел да подпомага проекти в частния сектор за енергийна ефективност в промишлеността и малки проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. От стартирането на проекта през 2004 година до август 2010 от разполагаемите средства по КЛЕЕВЕИ, възлизащи на общо 155 милиона евро, подкрепа са получили 203 проекта за устойчива енергия, като са отпуснати кредити за104 милиона евро и са предоставени грантове/субсидии на обща стойност 18 милиона евро.

Тези проекти са намалили на годишна база българските емисии на въглероден диоксид с над 640,000 тона CO2 и са заменили 978 000 MWh от електрическите мощности на АЕЦ Козлодуй със зелени енергийни ресурси, достатъчни да покрият потреблението на електроенергия на около 310 000 домакинства.

Предоставените средства от ЕБВР се допълват и от Международния Фонд за изваждане от експлоатация Козлодуй (МФК). В МФК участват Европейският съюз, Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Испания, Холандия и Великобритания.
МФК предоставя безвъзмездна помощ, за да помогне на кредитополучателите да превъзмогнат бариерите, които все още срещат в хода на разработването, финансирането и изпълнението на инвестиционни проекти за устойчива енергия. В случая на КЛЕЕВЕИ безвъзмездната помощ за кредитополучателите се изразява в предоставяне на грант
/субсидия при успешно реализиране на проекта, вариращ/а от 15% до 20% от размера на получения кредит. Благодарение на тези средства кандидатите получават и безплатна консултантска помощ.

МФК също така насочва международна подкрепа към важни инвестиционни проекти за развитието на енергийния сектор в България. Тези инвестиции подпомагат трайното изпълнение на главните енергийни стратегически цели, така както е посочено в българския закон за енергетиката от 2003 година. Тези цели включват надеждност на електроснабдяването, гаранция за ядрена безопасност и подобрена енергийна ефективност.

През 2009 година ЕБВР одобри второ продължение на КЛЕЕВЕИ до 30 юни 2011 година, като прибави още 55 милиона евро към досегашните 100 за проектно финансиране чрез местните банки-партьори на частни български индустриални предприятия за повишаване на енергийната ефективност и за малки проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.