Успешен проект - възобновяема енергия - Вентус ООД

Вентус ООД се намира в село Храброво в област Добрич. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва монтирането на нов генератор за вятърни турбини с инсталирана електрическа мощност 2,0 MW. Средната годишна скорост на вятъра на базата на локални замервания е 6,18 м/сек. при височина 70 метра. Очакваното годишно производство на електроенергия на вятърния парк е 6 014 MWh.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 2 273 604 евро
  • Субсидия от МФК: 277 500 евро
  • Кредит: 1 850 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 6,5 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: 15,04%

Очаквани годишни икономии

  • Производство на електроенергия: 4 466 MWh
  • Разходи за експлоатация и поддръжка: 48 500 евро

Ползи от инвестицията

  • Намаление на въглеродните емисии
Файлове Размер
Ventus_RE_Wind_Eng.pdf Ventus_RE_Wind_Eng.pdf 404 kB
Ventus_RE_Wind_Bg.pdf Ventus_RE_Wind_Bg.pdf 349 kB