Искате ли да финансирате проекта си

Благодарение на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ/BEERECL), предложена от Европейската банка за възстановяване и равитие (ЕБВР), българското правителство и Европейския съюз, Вашият бизнес може да получи необходимата помощ, за да инвестирате в енергийна ефективност или възобновяема енергия.

Свържете се с нас и ще ви покажем как може да намалите оперативните си разходи и да подобрите конкурентната си позициякато същевременно може да допринесете за по-ниската консумация на енергия или съответно да повишите производството на устойчива и сигурна енергия в България.

Ние също можем да ви помогнем, като напълно безплатно направим енергиен одит и разработим бизнес план за проекта ви.

 

Какви видове проекти могат да получат финансиране?

 

Енергийна ефективност
 • Рехабилитация и/или подмяна на стари котли
 • Реконструкция на енергийна инфраструктура
 • Смяна на гориво (от въглища/нефт на газ)
 • Оползотворяване на отпадъчна топлина
 • Подновяване/подмяна на оборудването
 • Оптимизация на процеси, автоматизация и управление на процеси и съоръжения (подобряване на системи за контрол и автоматизация)
 • Комбинирано производство на топло и електроенергия
 
Възобновяема енергия
 • Вятърни централи
 • ВЕЦ
 • Биомаса
 • Геотермални инсталации
 • Слънчева енергия за отопление
 • Инсталации с биогаз
Какви са ползите за проектите за енергийна ефективност?
 • Субсидия до 15% от размера на кредита
 • Безплатна консултантска помощ
 • По-малки сметки за електроенергия
 • По-ниски производствени разходи
 • По-голяма конкурентоспособност и рентабилност
 
Какви са ползите за проектите за възобновяеми енергийни иточници?
 • Субсидия в размер до 15% от размера на кредита
 • Безплатна консултантска помощ
 • Постоянни приходи за фирмата
 • Работа в бизнес сектор с висок потенциал
 

Къде мога да получа помощ?

Може да се свържете с нас на тел 02 9880052 или office@enconservices.com

Или в някоя от банките партньори