Екологична оценка на вятърните електроцентрали

Малките проекти за вятърни паркове, кандидатстващи за финансиране по КЛЕЕВЕИ, трябва да отговарят на Критериите за допустимост и процедурата за вятърни проекти. Процесът включва следните стъпки:

  1. Подаване на документите, изброени в Списък с необходимите документи включващи:
    • подписано писмо за освобождаване от отговорност,
    • попълнено заявление за кандидатстване на английски език,
    • Помощни документи /допълнителна информация (напр. Доклад за оценка за въздействие върху околната среда)
  2. След получаването на документите, ние изискваме от експерта по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) да ги прегледа. Ако липсва някаква информация, експертът ще ви информира. Ако цялата информация е налична, тогава експертът ОВОС ще декларира, че проекта е в рамките на критериите за допустимост на вятърни проекти. Официалният отчет, включително съпровождащата документация ще бъде изпратена на ЕБВР.
  3. ЕБВР ще прегледа и потвърди дали проекта покрива критериите за допустимост на вятърни проекти или не, като ни информира за решението си до пет работни дни. Ако проектът не е приемлив, то причините за това ще бъдат посочени.
  4. Ние ще информираме вас и банката-партньор за решението. Всички допустими проекти ще бъдат разработени по-нататък, съгласно процеса на кандидатстване по КЛЕЕВЕИ.