Идентифициране и разработване на проекти, финансова процедура

Процедурата за получаване на финансиране по кредитната линия за ЕЕВЕИ включва следните четири стъпки:

Стъпка 1: Идентифициране на проекта и молба за кредит

 • Собственикът на проекта (потенциалният кредитоискател) установява контакт с финансиращата банка или консултанта и подава молба.
 • Консултантът определя квалифицируемостта на проекта.
 • Собственикът на проекта подписва декларация, освобождаваща ЕБВР от отговорност.
 • Финансиращата банка извършва предварителен анализ на кредитоспособността на собственика на проекта.
 • Консултантът разработва енергиен одит и анализ на паричния поток на проекта.
 • Собственикът на проекта одобрява резултатите от енергийния одит и предложените технически мерки.
 • Консултантът, с помощта на собственика на проекта разработва план за рационално използване на енергията (ПРИЕ).
 • Собственикът на проекта предава молба за кредит и ПРИЕ във финансиращата банка.

 

Стъпка 2: Договор за кредит

 • Финансиращата банка разглежда молбата за кредит и ПРИЕ и взима решение за финансиране.
 • Собственикът на проекта и финансиращата банка подписват договор за кредит.

 

Стъпка 3: Получаване на заема и изпълнение

 • Собственикът на проекта получава заема от финансиращата банка, влага своите собствени ресурси и изпълнява проекта.

 

Стъпка 4: Завършване на проекта и безвъзмездна помощ

 • Независим енергиен експерт на ЕБВР удостоверява изпълнението на проекта.
 • Собственикът на проекта получава от ЕБВР безвъзмездните средства.