Какво е Натура 2000?

През май 1992 г. правителствата на страните-членки на Европейския съюз приемат законова рамка за опазване на най-сериозно застрашените хабитати и видове в Европа. Законовата рамка се нарича Директива за хабитатите и тя допълва Директивата за птиците, приета през 1979 г. Директивата за птиците изисква създаване на Специални зони за защита на птиците (СЗЗ). Създаването на тези зони спомага за защитата и управлението на местата с редки и застрашени видове птици, тъй като птиците използват тези места за размножаване, хранене, зимуване или миграция. Директивата за хабитатите също изисква обозначаването на Специални зони за опазване (СЗО), за други видове и за хабитати. Тези зони предвиждат повишена защита и управление на места със застрашени видове животни, растения и хабитати. Специалните зони за защита на птиците (СЗЗ) и Специалните зони за опазване (СЗО) изграждат екологичната мрежа Натура 2000.

(виж подробно)