Енергийна Ефективност в промишлеността

Примери за допустими проекти за финансиране. Списъкът не е изчерпателен и ще се радваме да се свържете с нас, за да обсъдим допустимостта на проекта ви. 

Всички инвестиции трябва да бъдат в съответствие с политиката на ЕБВР за околната среда.

 • Нови ко-генерационни инсталации на топлинна и електрическа енергия
 • Реконструкция на котелни агрегати/котли (подобрени технически измервания и управление, нови економайзъри, подобрена топлинна изолация, инсталиране на регенеративни подгреватели на въздух, автоматизирано продухване, и други);
 • Замяна на стари газови котелни агрегати с кондензационни;
 • Преминаване от отопление с електричество на такова базирано на директно изгаряне на горива;
 • Подобрения на технологичните процеси, включително подобрен контрол и управление;
 • Реконструкция на системите за разпределение на пара: инсталиране на кондензни гърнета, повишаване на ефективността на процесите на регенериране на кондензата и т.н.;
 • Изграждане на нови или реконструкции на съществуващи инсталации за регенериране на топлина от технологичните процеси – т.н. “утилизатори” (напр. инсталиране на економайзери за предварително подгряване, използване на отпадна топлина за отопление на помещения, сушене или др. процеси);
 • Инсталиране на абсорбционни охладители
 • Инсталиране на нови охладители
 • Инсталиране на предавки с променлива скорост на задвижващи електрически двигатели;
 • Реконструкция на системи със сгъстен въздух – т.н. компресорни инсталации (напр. децентрализация и/или промени на типа на въздушните компресори, замяна на стари въздушни компресори с нови и др.)
 • Реконструкция на електро-разпределителни системи (напр. замяна на стари или на трансформатори с по-висока мощност от необходимата, инсталиране на кондензатори с цел понижаване консумацията на реактивна енергия и др.);
 • Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт/енергийно управление на производства или на такива за офиси или други сгради (напр. изолация на стени, тавани, покриви и подове; инсталиране на плъзгащи се врати инсталиране на нови енергийно ефективни отоплителни и вентилационни системи; инсталиране на енергийно ефективно осветление и т.н.)

Всички инвестиции трябва да бъдат в съответствие с политиката на ЕБВР за околната среда.
(Изтеглете “Environmental Exclusion and Referral list”)